Algemene Voorwaarden
Across Borders Law Office

Across Borders Law Office is een naar Nederlands recht opgericht advocatenkantoor (KvKnr.: 14116008), gevestigd aan de Kerkhofstraat 21, 5554 HG in Valkenswaard.
Op grond van artikel 6.32 van de Verordening op de advocatuur heeft mr. C. Reijntjes-Wendenburg in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Cassatie (straf/civiel), strafrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Deze registratie verplicht haar om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen vervolg-, gewijzigde en aanvullende opdrachten.
Across Borders Law Office is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, dan zal de opdrachtgever c.q. cliënt daarvan onverwijld op de hoogte worden gebracht met toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden, waarna deze van toepassing zijn.
Indien aan de Algemene Voorwaarden ook in een andere taal dan in het Nederlands bekendheid wordt gegeven, hebben de in het Nederlands gestelde Algemene Voorwaarden gelding boven de in een andere taal gestelde Algemene Voorwaarden.

Opdracht

Across Borders Law Office werkt op basis van opdracht. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis.
Een opdracht geldt pas als aanvaard, indien de aanvaarding schriftelijk is bevestigd.
Onder ‘schriftelijk’ in deze algemene voorwaarden wordt mede verstaan per fax of elektronisch.
Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt kan Across Borders Law Office een schriftelijke opdracht door de cliënt verlangen.
Across Borders Law Office mag voor de uitvoering van een opdracht andere advocaten en hulppersonen inschakelen. Zij is gemachtigd om eventuele door die derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen namens opdrachtgever c.q. cliënt te aanvaarden en mag deze aan hen tegenwerpen voor zover het de uitvoering van de opdracht door derden betreft. De artikelen 7:404 en 7:407 BW zijn uitgesloten.
Across Borders Law Office is gerechtigd om een opdracht eenzijdig door schriftelijke opzegging te beëindigen, indien voortzetting van haar werkzaamheden redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Zij is ook gerechtigd om een opdracht neer te leggen, indien zij in redelijkheid niet in voldoende mate hetzij de voor de uitvoering van een opdracht, hetzij de uit wet- en regelgeving voortvloeiende benodigde gegevens ontvangt. Zij is eveneens gerechtigd om een opdracht neer te leggen indien in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opgedragen diensten strekken tot de voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten. Indien tussen Across Borders Law Office en de opdrachtgever ofwel cliënt een verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht moet worden uitgevoerd en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal een opdracht eveneens worden neergelegd.
De opdrachtgever c.q. cliënt is gerechtigd om een opdracht eenzijdig door schriftelijke opzegging te beëindigen.
Opzegging laat de verschuldigdheid van het honorarium en eventuele andere kosten voor de door Across Borders Law Office verrichte werkzaamheden onverlet.
De opdrachtgever en de cliënt zijn hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan Across Borders Law Office toekomt.
Across Borders Law Office aanvaart geen opdrachten inhoudende Wwft-diensten. Mocht na aanvaarding van een opdracht of gedurende de dienstverlening blijken dat een Wwft-kwestie aan de orde zou kunnen zijn, is Across Borders Law Office bevoegd om de opdracht neer te leggen. Across Borders Law Office volgt de in de Wwft voorgeschreven procedure. De opdrachtgever en de cliënt zullen de voor het cliëntenonderzoek nodige informatie verstrekken.

Honorarium

Bij het begin van de zaak wordt het gehanteerde tarief besproken en schriftelijk vastgelegd.
In de volgende gevallen kunnen de tarieven worden verhoogd:
a. belang van de zaak: factor 0,7 t/m 2,5;
b. door cliënt geëiste spoed: factor 1,5;
c. specialistische kennis: factor 1,5 t/m 2.5.
Een urenspecificatie wordt op verzoek aan de opdrachtgever en cliënt verstrekt.
De declaratie bestaat uit honorarium, verschotten en btw.
Verschotten zijn: vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten, enz. en vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax, e.d. Deze laatste kosten worden forfaitair gesteld op 5% van het honorarium.
Across Borders Law Office is gerechtigd om een voorschot op het aan haar toekomende te bedingen. Dit voorschot wordt bij de slot- of tussendeclaratie verrekend.
Betaling dient te geschieden op de door Across Borders opgegeven bankrekening. Contante betaling wordt slechts in uitzonderlijke gevallen aanvaard, indien bovendien sprake is van feiten en omstandigheden die contante betaling rechtvaardigen en het contant te betalen bedrag lager is dan € 5.000,-.
Across Borders Law Office declareert periodiek.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Zij dienen op straffe van verval binnen veertien dagen na de declaratiedatum schriftelijk aan Across Borders Law Office kenbaar te worden gemaakt, alsmede de gronden van het bezwaar te bevatten.
Indien opdrachtgever c.q. cliënt zijn betalingsverplichting niet nakomt is Across Borders Law Office gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten nadat opdrachtgever c.q. cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Zij is gerechtigd om de opdracht definitief te beëindigen indien een herhaald verzoek tot nakoming zonder gevolg is gebleven. Across Borders Law Office is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.
Behoudens een gerechtvaardigd bezwaar dient iedere declaratie te worden voldaan binnen de op de declaratie genoemde vervaldatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever c.q. cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim is en de wettelijke rente verschuldigd is. In geval van incassomaatregelen zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Archivering

Nadat de zaak ofwel de bemoeienis van Across Borders Law Office met een zaak is geëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever c.q. cliënt afkomstige originele stukken aan hem worden teruggegeven.
In afwijking van artikel 412 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek verjaart een rechtsvordering tegen Across Borders Law Office tot afgifte van stukken die zij ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, door verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgend op die waarop haar bemoeienis met die zaak resp. die opdracht is geëindigd. Daarna zal het zaaksdossier worden vernietigd.
Door de gerechten en het openbaar ministerie verstrekte processtukken zijn hun eigendom en worden door Across Borders Law Office onmiddellijk nadat haar bemoeienis met de zaak is geëindigd aan de betreffende instantie geretourneerd respectievelijk vernietigd.

Privacy

Across Borders Law Office verwerkt en beschermt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming. Het ‘Privacy statement’ van Across Borders Law Office maakt deel uit van deze algemene voorwaarden. Het is gepubliceerd op haar website en wordt ook op verzoek toegezonden.

Derdengelden

Gelden die Across Borders Law Office ten behoeve van de opdrachtgever c.q. cliënt ontvangt, worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Across Borders Law Office. De rente die de Stichting over de gelden ontvangt, komt, indien de gelden langer dan veertien dagen hebben uitgestaan, de rechthebbende toe, verminderd met eventueel gemaakte bankkosten en vergoeding ter grootte van ¼ procent van het betrokken bedrag berekend op jaarbasis.

Beperking aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Across Borders Law Office is beperkt tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat Across Borders Law Office in verband met die verzekering draagt, in het desbetreffende geval onder de hierna bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De beroepsaansprakelijkheid van Across Borders Law Office is gedekt bij AIG Europe tot een bedrag groot EUR 500.000,– per aanspraak. Op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever c.q. cliënt wordt informatie gegeven over de polisvoorwaarden.
Ieder vorderingsrecht vervalt 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs kenbaar had moeten zijn en in ieder geval 12 maanden na de datum van de laatste factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens een opdrachtgever indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Across Borders Law Office aan een opdrachtgever verleende dienst.
Indien derden, die in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid beperken, verleent cliënt Across Borders Law Office de bevoegdheid om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens hen te aanvaarden. Bij het inschakelen van derden zal Across Borders Law Office steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Across Borders Law Office is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
Alle aanspraken van de opdrachtgever c.q. cliënt en van derden jegens Across Borders Law Office vervallen zodra een periode van 12 maanden is verstreken nadat de opdrachtgever c.q. de cliënt respectievelijk de derde bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met het bestaan van die aanspraken.
De opdrachtgever c.q. cliënt vrijwaart Across Borders Law Office voor alle aanspraken van derden. Hij zal de in redelijkheid gemaakte kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken aan haar vergoeden, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
Across Borders Law Office staat niet in voor een tijdige en correcte ontvangst van de door haar verzonden berichten, ongeacht de wijze van verzending. Bij communicatie met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail, is Across Borders Law Office niet aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen en/of andere onregelmatigheden in de communicatie.
Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Across Borders Law Office beperkt tot het bedrag aan honorarium dat door haar met betrekking tot de opdracht in rekening is gebracht. Een eventuele aansprakelijkheid zal evenwel nooit meer bedragen dan EUR 15.000,–.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Across Borders Law Office is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De kantoorklachtenregeling van Across Borders Law Office is van toepassing op deze opdracht. Een exemplaar daarvan wordt de opdrachtgever c.q. cliënt op verzoek kosteloos toegestuurd.
De rechter in het arrondissement Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de opdrachtgever c.q. cliënt en Across Borders Law Office kennis te nemen. Across Borders Law Office blijft bevoegd de opdrachtgever c.q. cliënt in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder vorenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de opdrachtgever c.q. cliënt en Across Borders Law Office kennis te nemen.

Mw. mr. C. Reijntjes-Wendenburg
Across Borders Law Office
Kerkhofstraat 21
NL-5554 HG Valkenswaard
Telefoon: +31 (0)85 - 890 14 42
Fax: +31 (0)43 - 799 99 80

mail@acrossborders.info
www.acrossborders.info

KvK: 14116008
Btw: NL002271717B86
IBAN: NL02INGB0004433854
(BIG: INGBNL2A)

Algemene voorwaarden
Privacy statement
Uw tevredenheid
Klachten