Cassatieprocedure Strafrecht

Wie het niet eens is met een veroordeling door de strafrechter, kan daartegen voor de laatste keer opkomen door cassatieberoep in te stellen bij de hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad. Dit is een heel bijzondere procedure, waarin het  – kort gezegd – alleen nog om het recht gaat en niet meer over de feiten (dus ook niet meer over de persoonlijke omstandigheden).

Algemeen

Cassatieberoep in strafzaken moet worden ingesteld binnen twee weken na de datum van de uitspraak. Het cassatieberoep wordt ingesteld bij de (centrale balie van de griffie) van de instantie die de beslissing heeft genomen.

Cassatieberoep tegen een door de strafrechter gegeven beschikking op grond van artikel 2.3 Wfz moet binnen drie maanden worden ingesteld bij de Hoge Raad. Dat dient te geschieden door een advocaat die is ingeschreven als cassatieadvocaat in burgerlijke zaken bij de Hoge Raad. Zie Cassatieprocedure Wvggz voor meer informatie.

In cassatie kan niet worden geklaagd over vaststelling van de feiten door de rechtbank en het Hof. De Hoge Raad controleert bijvoorbeeld niet of een bepaalde gebeurtenis werkelijk heeft plaatsgevonden.

 

Evenmin beoordeelt de Hoge Raad of een getuige de waarheid heeft gesproken. Bij de Hoge Raad kunnen ook geen getuigen worden gehoord.

Er mag in beginsel niet worden gepleit. Bij de Hoge Raad kan ook geen verzoek om invrijheidstelling of schorsing van de voorlopige hechtenis worden gedaan. Bij de Hoge Raad kan in beginsel slechts worden geklaagd over de beslissing van de rechtbank of het Hof als zij de wet niet correct hebben toegepast, voorschriften met betrekking tot de procedure niet in acht hebben genomen of de beslissing onvoldoende hebben gemotiveerd. Bij de Hoge Raad kunnen geen nieuwe feiten aan de orde worden gesteld en evenmin (gewijzigde) persoonlijke omstandigheden.

De cassatieprocedure

 1. De veroordeelde stelt binnen 14 dagen na de uitspraak cassatieberoep in bij de griffie van de rechterlijke instantie die de uitspraak heeft gedaan.
 2. De veroordeelde geeft opdracht aan een cassatieadvocaat.
 3. De cassatieadvocaat stelt zich bij de Hoge Raad.
 4. De rechterlijke instantie, die het laatst over de zaak heeft geoordeeld, stuurt het dossier aan de Hoge Raad.
 5. De Hoge Raad stuurt een kopie van de kernstukken door aan de cassatieadvocaat.
 6. De Hoge Raad stuurt een brief aan de veroordeelde. Daarin wordt hem aangezegd dat hij binnen 60 (soms binnen 30) dagen via een advocaat een cassatieschriftuur kan indienen.
  De cassatieschriftuur wordt binnen deze termijn ingediend door de cassatieadvocaat.
 7. Daarna maakt de Hoge Raad eerst een voorselectie. Indien de Hoge Raad meteen al vindt dat de veroordeelde onvoldoende belang heeft bij een cassatieberoep of als de aangevoerde klachten kennelijk niet tot cassatie kunnen leiden, verklaart de Hoge Raad het cassatieberoep niet-ontvankelijk (80a RO). Anders zendt de Hoge Raad alle stukken naar het Parket van de Hoge Raad.
 8. De Procureur-Generaal van het Parket bij de Hoge Raad geeft een onafhankelijk rechtsgeleerd advies, de zogenaamde ‘conclusie.’
 9. Partijen mogen daarop, zo nodig, binnen twee weken reageren.
 10. De Hoge Raad doet daarna uitspraak.
Stroomschema cassatieprocedure strafrecht

Kosten

Het honorarium van de cassatieadvocaat is afhankelijk van de aard, complexheid en spoedeisendheid van de zaak. Bij aanvaarding van de opdracht wordt een uurtarief of een vast zaaktarief overeengekomen.

Voor zaken, die op toevoegingsbasis worden aangenomen, wordt een aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand gedaan. De Raad voor Rechtsbijstand voert een inkomens- en vermogenstoets uit. Hij wint daarvoor informatie in bij de Belastingdienst. Afhankelijk van de hoogte van het vastgestelde inkomen en vermogen wordt een eigen bijdrage opgelegd. Meer informatie over de eigen bijdrage en de inkomens- en vermogensgrenzen is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Een eigen bijdrage is niet verschuldigd indien betrokkene rechtens zijn vrijheid is ontnomen, dus in detentie verblijft. Hij dient dan een zogenaamde ‘eigen verklaring vrijheidsontneming’ (de modelverklaring van de Raad voor de Rechtsbijstand) in te vullen.

De Hoge Raad heft in strafzaken geen griffierecht. De Hoge Raad spreekt ook geen proceskostenveroordeling uit.

Mw. mr. C. Reijntjes-Wendenburg
Across Borders Law Office
Kerkhofstraat 21
NL-5554 HG Valkenswaard
Telefoon: +31 (0)85 - 890 14 42
Fax: +31 (0)43 - 799 99 80

mail@acrossborders.info
www.acrossborders.info

KvK: 14116008
Btw: NL002271717B86
IBAN: NL02INGB0004433854
(BIG: INGBNL2A)

Algemene voorwaarden
Privacy statement
Uw tevredenheid
Klachten