Klachtenregeling
Across Borders Law Office

Uiteraard streven wij naar een hoge kwaliteit van dienstverlening. Toch zou het kunnen gebeuren dat u daarover niet tevreden bent. U kunt dan gebruik maken van onze klachtenregeling.

Toepassingsbereik en definities

 • Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever c.q. cliënt en Across Borders Law Office. Zij is van toepassing op de advocaat en de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen.
 • Onder klacht wordt verstaan iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.
 • Onder klager wordt verstaan de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.
 • Onder klachtenfunctionaris wordt verstaan de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht. Mw. mr. C. Reijntjes-Wendenburg is als klachtenfunctionaris aangewezen. Er kan ook een andere klachtenfunctionaris volgens het interne kantoorprotocol worden aangewezen.
 • Onder schriftelijk wordt mede verstaan per fax of elektronisch.

Procedure  

 • In de gevallen, waarin een schriftelijke klacht in de hierboven bedoelde zin is ontvangen, wordt een standaardprocedure gevolgd, zoals hierna is omschreven. Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 • De klachtenfunctionaris bevestigt aan klager dat zijn klacht is ontvangen.
 • De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van de ingediende klacht.
 • De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 • Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan aanbevelingen doen.
 • De klachtenfunctionaris stelt binnen een maand na ontvangst van de klacht de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht.
 • De klachtenfunctionaris mag van de hiervoor genoemde termijn afwijken. Hij doet daarvan een met redenen omklede mededeling aan klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven.
 • Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de al dan niet gegrondheid van de klacht.
 • Indien een klacht na behandeling niet is opgelost, kan deze worden voorgelegd aan de Deken van de Orde van Advocaten Oost-Brabant of de rechtbank Oost-Brabant.

Mw. mr. C. Reijntjes-Wendenburg
Across Borders Law Office
Kerkhofstraat 21
NL-5554 HG Valkenswaard
Telefoon: +31 (0)85 - 890 14 42
Fax: +31 (0)43 - 799 99 80

mail@acrossborders.info
www.acrossborders.info

KvK: 14116008
Btw: NL002271717B86
IBAN: NL02INGB0004433854
(BIG: INGBNL2A)

Algemene voorwaarden
Privacy statement
Uw tevredenheid
Klachten