Kosten

Wie in civiele zaken cassatieberoep wenst in te stellen dient met de volgende kosten rekening te houden: advocaatkosten, deurwaarderskosten en griffierecht. De Hoge Raad stelt ook de proceskosten voor de cassatieprocedure en die van de vorige instanties vast, alsmede wie deze dient te betalen.

Honorarium en bijkomende kosten

 • Het honorarium is afhankelijk van de aard, complexheid en spoedeisendheid van de zaak. Bij aanvaarding van de opdracht wordt een uurtarief of een vast zaaktarief overeengekomen.
 • Wvggz-zaken worden altijd op toevoegingsbasis behandeld. Andere zaken kunnen op toevoegingsbasis worden aangenomen.
 • Voor zaken, die op toevoegingsbasis worden behandeld, wordt een aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand gedaan. De Raad voor Rechtsbijstand voert een inkomens- en vermogenstoets uit. Hij wint daarvoor informatie in bij de Belastingdienst. Afhankelijk van de hoogte van het vastgestelde inkomen en vermogen wordt een eigen bijdrage opgelegd. Meer informatie over de eigen bijdrage en de inkomens- en vermogensgrenzen is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.
 • Een eigen bijdrage is niet verschuldigd indien betrokkene rechtens zijn vrijheid is ontnomen, dus in detentie of in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft. Hij dient dan een zogenaamde ‘eigen verklaring vrijheidsontneming’ (de modelverklaring van de Raad voor de Rechtsbijstand) in te vullen.
 • Een korting op de eigen bijdrage kan worden verkregen door een zogenoemd ‘diagnosedocument’ bij het Juridisch Loket aan te vragen. Als het diagnosedocument bij de toevoegingsaanvraag is gevoegd, zal de Raad voor Rechtsbijstand in beginsel een korting op de eigen bijdrage toepassen.
 • Kosten, zoals griffierecht, uittreksels, gerechtsdeurwaarderskosten, legeskosten, vertaalkosten e.d., worden niet vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Evenmin wordt een eventuele proceskostenveroordeling vergoed. Alle kosten, die niet door de Raad voor Rechtsbijstand worden vergoed, worden bij de opdrachtgever/cliënt in rekening gebracht.
 • Betalingen vinden plaats op voorschotbasis.
 • De Sociale Dienst kan een tegemoetkoming in bijzondere kosten toekennen. Meer informatie is bij de Sociale Dienst verkrijgbaar.
 • De verstrekte toevoeging kan met terugwerkende kracht worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een bepaald financieel resultaat wordt bereikt. De resultaatsbeoordeling geldt niet voor strafzaken. Meer informatie is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org. Indien gedurende de behandeling van de zaak ofwel naar afloop daarvan het recht op gefinancierde rechtsbijstand komt te vervallen, dan zal het overeengekomen uurtarief als honorarium in rekening worden gebracht, zulks met terugwerkende kracht tot aanvang van de zaak.
 • Zie ook de algemene voorwaarden, die op een opdracht van toepassing zijn.

Procedurekosten

 • In strafzaken is geen griffierecht verschuldigd. De Hoge Raad spreekt in strafzaken ook geen proceskostenveroordeling uit.
 • In civiele zaken zijn Wvggz-zaken en diverse jeugdzaken vrijgesteld van griffierecht. In deze zaken wordt (doorgaans) geen proceskostenveroordeling uitgesproken.
 • In andere civiele zaken neemt de Hoge Raad een cassatieberoep pas in behandeling als het griffierecht is voldaan. Hetzelfde geldt voor een verweerschrift dat pas daarna als ingediend wordt beschouwd. De door de Hoge Raad vastgestelde betalingstermijnen dienen strikt in acht te worden genomen.
 • De hoogte van het griffierecht hangt samen met een aantal factoren: de aard van de zaak, de hoedanigheid van de rechtzoekende (particulier of rechtspersoon) en de inkomens-/vermogenspositie van de rechtzoekende (toevoeging Raad voor Rechtsbijstand). Op rechtspraak.nl vindt u een overzicht van de forfaitaire tarieven.
 • De Hoge Raad stelt bij zijn uitspraak de proceskosten vast voor de procedure bij de Hoge Raad en de vorige instanties. Hij kan de kosten in cassatie ‘reserveren’ tot aan de einduitspraak na verwijzing, zodat die ten laste worden gebracht van de partij die uiteindelijk in het ongelijk wordt gesteld. De Hoge Raad heeft de bevoegdheid om van de ‘gewone’ regels omtrent de proceskosten af te wijken en een zodanige uitspraak te doen als hem goed dunkt. De Hoge Raad kan nodeloos gemaakte kosten voor rekening laten komen van de partij, die deze kosten heeft veroorzaakt. De Hoge Raad kan ook tot compensatie van kosten beslissen (bijvoorbeeld in het familierecht, ex-echtgenoten, over en weer in het gelijk/ongelijk gestelde partijen, enz.). Een kostenveroordeling kan verder worden uitgesproken ten laste van een partij die verstek laat gaan of zich aan het oordeel van de Hoge Raad refereert.

Mw. mr. C. Reijntjes-Wendenburg
Across Borders Law Office
Kerkhofstraat 21
NL-5554 HG Valkenswaard
Telefoon: +31 (0)85 - 890 14 42
Fax: +31 (0)43 - 799 99 80

mail@acrossborders.info
www.acrossborders.info

KvK: 14116008
Btw: NL002271717B86
IBAN: NL02INGB0004433854
(BIG: INGBNL2A)

Algemene voorwaarden
Privacy statement
Uw tevredenheid
Klachten